خانه / نمرات مدیریت تولید(ترم912)

نمرات مدیریت تولید(ترم912)

توجه:این نمرات از 8.25 می باشد.
شماره دانشجویی
90237008130011=6.25
90237008130015=7.25
90237008130020=3
90237008130022=7
90237008130024=5.25
90237008130045=6
90237008130047=7.5
89038=6.25
89017=7.75
89040=7.25
89035=4

پاسخی بگذارید