خانه / صفحه ویژه دانشجویان

صفحه ویژه دانشجویان

لطفا با توجه به محل تحصیل از زیرمجموعه های مورد نظر استفاده کنید

arm_pnu

arm_iau

arm_uist

لیست نمرات

لیست نمرات

لیست نمرات

پژوهش عملیاتی ۱ (ترم۹۱۱)

 

 پزوهش عملیاتی۲(۹۱۲)

تحقیق در عملیات(۹۱۲)

 

 مدیریت تولید(۹۱۲) 

پژوهش عملیاتی ۲(ترم ۹۲۱)

تحقیق در عملیات ۹۴۱

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید