اصول پروژه نویسی(پایان نامه)

پایان نامه تحصیلی یا پروژه را چگونه تدوین کنیم!

مقدمه
برای نوشتن یک پایان نامه یا پروژه تحصیلی در یک چارچوب علمی محقق ناگزیر به رعایت اصولی است که هم نگارش مطلب برای وی آسانتر شود و هم مطالعه آن برای دیگران به سادگی امکان پذیر باشد این اصول سه گانه به شرح ذیل میباشند .
1) اصول تنظیم و تدوین مطلب
2) اصول نگارش و نوشتن مطلب
3) اصول منابع و مآخذ مطلب
اصول تنظیم و تدوین مطلب در پایان نامه ها :
معمولا یک پایان نامه تحصیلی به صورت زیر تنظیم میگردد :
 1)صفحات آغازین
ترتیب صفحات آغازین:
صفحه (1) سفید
صفحه (2) بسم اله
صفحه (3) مطابق جلد
صفحه (4)  تقدیم
صفحه (5) سپاسگذاری
صفحات فوق بدون شماره می باشد
صفحه (6) فهرست مطالب (*شماره صفحات مربوط به فهرست با حروف ابجد شماره‌گذاری شود)
2)چکیده
3)مقدمه
4) فصل اول – طرح تحقیق
5) فصل دوم –پیشینه تاریخی تحقیق
6) فصل سوم _ روش تحقیق
7) فصل چهارم _ ارائه یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن
8) فصل پنجم _ خلاصه تحقیق و ارائه پیشنهادها
9) فهرست منابع و مآخذ
10) پیوست