درباره سایت

mftاین سایت مربوط به استاد دانشگاه خانم مریم فرقانی تهرانی می باشد و مخصوص دانشجویان جهت ارتقاء علمی و دارای سیستم پرسش و پاسخ و همچنین سیستم اعلام نمرات و خبرنامه پیامکی و چند امکان دیگر می باشدو همچنین سایتی برای مدیران و دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی صنعتی دولتی فناوری اطلاعات  صنایع حسابداری و…می باشد.