اطلاعیه های استاد

 توجه                                                                        توجه

 

کلاس سیستم اطلاعاتی حسابداری (مرکز علمی کاربردی عتیق) در تاریخ ۹۳/۰۸/۲۹ برگزار نمی گردد.

 

 

 

نیمسال اول۹۲-۹۱

آزمون میان ترم درسسیستم های خرید وانبارداری و توزیع (تا پایان فصل ۵) در تاریخ ۹۱/۰۸/۲۳ساعت ۱۳:۳۰ برگزار خواهد شد.

 

آزمون میان ترم درس مبانی مدیریت صنعتی(تا پایان فصل ۷) در تاریخ ۹۱/۰۸/۳۰ساعت ۱۳:۱۵ برگزار خواهد شد.

 

 

نیمسال دوم۹۰-۹۱

آزمون میان ترم درس بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمانها(تا پایان فصل ۴) در تاریخ ۹۱/۰۱/۲۶ساعت ۱۳:۳۰ برگزار خواهد شد.

آزمون میان ترم درس کارسنجی و روش سنجی (تا پایان فصل ۳) در تاریخ ۹۱/۰۲/۱۶ساعت ۸:۳۰ برگزار خواهد شد.

آزمون میان ترم درس ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی (تا پایان فصل ۵) در تاریخ ۹۱/۰۲/۰۹ساعت ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

 

آزمون میان ترم درس طرحریزی نگهداری و تعمیرات(تا پایان فصل۱۶)در تاریخ۱۶/۰۲/۹۱ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.

 

آزمون میان ترم درس مبانی سازمان و مدیریت (تا پایان فصل۳)در تاریخ۱۸/۰۲/۹۱ ساعت۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

 

آزمون میان ترم درس پژوهش عملیاتی ۱ در تاریخ ۱۸/۰۲/۹۱ ساعت ۱۳:۱۵ برگزار خواهد شد.