بودجه ومفاھیم بودجه ریزی

شناسنامه
عنوان : بودجه و مفاهیم بودجه ریزی
تهیه و تدوین : اداره کل برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات – گروه بودجه ریزی
تحقیق و تهیه مقاله : محمد سلیمانی آشتیانی
تعداد صفحه : ۱۶

فهرست مطالب:
-۱ چکیده
-۲ مقدمه
-۳ تعریف بودجه
-۴ اصول بودجه
-۵ مراحل بودجه ریزی
-۶ روشهای بودجه ریزی

چکیده:
بودجه به عنوان مهمترین سند مالی دولت همواره مورد توجه نهادهای تصمیم گیری بعنوان متولیان امر
بودجه و نیز مردم به عنوان بهره مندان از درآمدهای ملی بوده است . نظام بودجه ریزی به عنوان یک ابزار مهم و
حساس برای برنامه ریزی عملیات و فعالیت های دولت به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه مراحل و
تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی در آمده است. مفهوم بودجه
ریزی از سالیان بسیار دور در ایران متداول بوده ، و ازآن در جهت پیشبرد و پیشرفت جامعه ایرانی استفاده
میگردیده است . تعریف بودجه و اصول مرتبط با آن ، مراحل بودجه ریزی در ایران و نیز روشهای بودجه
ریزی مرسوم از جمله موارد مورد بحث در این مقاله می باشد .

برای دریافت مقاله کامل اینجا کلیک کنید.