جزوه برنامه ریزی و طراحی کسب وکار

در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوزی دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ .  ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﺪه ﻫﺎی ﺧﻮب ﻛﺴﺐ وﻛﺎر اﺳﺖ . ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻳﻚ اﻳﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی دﻗﻴﻖ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎرا در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ درﺳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ  و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﻤﺮار اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮔﺮه ﮔﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺷﺮوع ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻳﻜﻲ از ﺟﺎﻟﺒﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶ از ده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎری را آﻏﺎز ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد .اﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺧﻠﻖ ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد اﻣﺎ رﻗﺎﺑﺖ در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .درک اﺑﻌﺎد اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ و ﻃﺮح ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر دﻗﻴﻖ و ﻛﺎرا ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻳﻚ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد…..

برای دریافت فایل کامل اینجا کلیک کنید.