جزوه روش ۲ فازی و M بزرگ

حل مسئله سیمپلکس به ۳روش: ترسیمی،M بزرگ و دو فازی

 

 

 

دانلود کنید