روش M بزرگ

از روش M بزرگ هنگامی استفاده می کنیم که محدودیت بزرگتر مساوی و یا محدودیت مساوی داشته باشیم. برای مثال اگر محدودیت به شکل ۲X۱+۳X۲=۶ باشد تبدیل به ۲X۱+۳X۲+R=۶ می شود، حال اگر هدف max کردن باشد تابع هدف MR- می شود و اگر هدف min کردن باشد تابع هدف MR+ می شود. برای حل جدول سیمپلکس هم به دلیل اینکه R به عنوان متغیر اساسی درجدول حضور دارد و از آنجا که باید مقدار هر متغیر اساسی در سطر خودش یک و در ستون خودش صفر باشد، باید ابتدا ستون R را یکه کرد. همیشه برای یکه کردن اگر هدف max کردن باشد باید از فرمول Z-MR و اگر هدف min کردن باشد باید از فرمول Z+MR استفاده کرد. برای انتخاب ستون لولا نیز باید همیشه به ضریب M نگاه کنیم. اگر هدف max کردن باشد باید منفی ترین عنصر و اگر هدف min کردن باشد باید مثبت ترین عنصر را انتخاب کرد. بقیه مراحل نیز همانند یک سیمپلکس ساده می باشد.

مثال:

(دانلود کنید)