سیستم اطلاعات حسابداری

برای دانلود مباحث تدریس شده درس سیستم اطلاعات حسابداری بر روی لینک های  زیر کلیک کنید.

 

جلسه اول و دوم

(تعریف سیستم،تعریف سیستم اطلاعات، تعریف سیستم اطلاعاتی حسابداری ،نقش و جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری در سازمان ها )ppt

جلسه سوم

مقایسه سیستم دستی و رایانه ای

جلسه چهارم و پنجم

گروه ۱(چرخه حسابداری)

جلسه ششم، هفتم ، هشتم

گروه ۱(برنامه ریزی و بودجه بندی)

گروه ۲(برنامه ریزی و بودجه بندی)

گروه۲(اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه تولیدی و صنعتی )

سایر جلسات کنفرانس دانشجویان:

نگهداری و ارئه اطلاعات سیستم حسابداری ppt

برنامه ریزی مالی و کنترل بودجه ppt