فرایند تدوین منشور اخلاقی در سازمان

چکیده
در این مقاله علاوه بر مروری اجمالی بر تلاش های انجام شده در جهت هدایت سازمان به سوی معنویت و استقرار اخلاقیات
در سازمان، ابتدا برخی از مفاهیم و تعاریف ارایه می شود؛ سپس تکنیک ها و ابزارهای مدیریت اخلاق ی در سازمان مورد بررسی قرار
می گیرد. این ابزارها و سازوکارها به طور کلی در برگیرنده تدابیر ساختاری، آموزش، تدوین خط مشی ها و تدوین منشور اخلاقی
می شود. با مروری بر آثار ارایه شده در زمینه منشور اخلاقی این نتیجه حاصل می شود که در این مقالهها و تحقیقات، عمدتا تمرکز بر
چیستی و چرایی منشور اخلاقیات است و به فرایند تدوین منشور کم تر توجه شده است . لذا تأکید اصلی مقاله بر فرایند عملی تدوین
منشور اخلاقی در سازمان م یباشد.
بدین منظور لازم است که هدف غایی سازمان، ارزش های اصلی سازمان، ذینفعان سازمان مورد توجه قرار گیرند و نکات لازم
توجه در مورد هریک از ذینفعان سازمان مشخص و در تدوین منشور اخلاقی لحاظ شود . در این مقاله پس از تشریح این موارد، به
طور نمونه یک منشور اخلاقی برای یک دانشگاه تدوین میشود.

دانلود متن کامل مقاله