پیامک های مدیریتی

به هنگام خشم نه تنبیه ، نه دستور و نه تصمیم. “امام علی (ع)”

فقط غیر ممکن ، غیر ممکن است. “آنتونی رابینز”

فرصتها زود از دست میروند و دیر به دست میایند. “امام حسین (ع)”

انسان همان چیزی است که باور دارد. “آنتوان چخوف”

بزرگترین کارها با کوچکترین گامها آغاز میشوند. “امام علی (ع)”

افراد نه علیه تغییر، بلکه علیه تغییر داده شدن مقاومت میکنند. “پیتر سنگه”

عنصر ضروری خلاقیت ،ترس نداشتن از شکست است. “ادوین لند”

کیفیت یک کار نیست کیفیت یک عادت است. “ارسطو”

حتی یک تصمیم درست هم غلط خواهد بود وقتی خیلی دیر اتخاذ شده باشد. “لی ایاکوکا”

کسب و کار مانند خودرو است،خود به خود حرکت نمیکند مگر در سرازیری.

یک برنامه خوب که امروز اجرا شود بهتر از یک برنامه کاملا دقیق است که فردا اجرا شود. “پاتون”

دیدگاهتان را بنویسید