نمونه سوالات درس ارزیابی کار و زمان

جهت دانلود نمونه سوالات درس مربوطه از لینک دریافت در ذیل هر نیم سال تحصیلی کلیک نمائید.

آزمون تابستان 89
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع ، مهندسی مدیریت اجرایی
حجم دانلود: 404 ک.ب
نوع فایل: PDF
دریافت

 

آزمون نیمسال اول 89-88
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع ، مهندسی مدیریت اجرایی
حجم دانلود: 2404 ک.ب
نوع فایل: PDF
دریافت

 

آزمون نیمسال دوم 88-87
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع ، مهندسی مدیریت اجرایی
حجم دانلود: 1664 ک.ب
نوع فایل: PDF
دریافت

 

آزمون نیمسال اول 88-87
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع ، مهندسی مدیریت اجرایی
حجم دانلود: 1603 ک.ب
نوع فایل: PDF
دریافت

 

آزمون نیمسال اول 87-86
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع ، مهندسی مدیریت اجرایی
حجم دانلود: 694 ک.ب
نوع فایل: PDF
دریافت