نمونه سوالات بهره وری و تجزیه و تحلیل آن

جهت دانلود نمونه سوالات درس مربوطه از لینک دریافت در ذیل هر نیم سال تحصیلی کلیک نمائید.

آزمون نیمسال اول 91-90
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی (تجمیع)
حجم دانلود: 1730 ک.ب
نوع فایل: PDF
دریافت

 

آزمون تابستان 90
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی (سنتی-تجمیع)
حجم دانلود: 186 ک.ب
نوع فایل: PDF
دریافت

 

آزمون نیمسال دوم 90-89
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی (سنتی-تجمیع)
حجم دانلود: 232 ک.ب
نوع فایل: PDF
دریافت

 

آزمون نیمسال اول 90-89
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی (سنتی-تجمیع) ، مدیریت بازرگانی (تجمیع)
حجم دانلود: 193 ک.ب
نوع فایل: PDF
دریافت

 

آزمون نیمسال اول 90-89
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
حجم دانلود: 252 ک.ب
نوع فایل: PDF
دریافت

 

آزمون تابستان 89
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی (سنتی-تجمیع)
حجم دانلود: 206 ک.ب
نوع فایل: PDF
دریافت

 

آزمون نیمسال دوم 89-88
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
حجم دانلود: 221 ک.ب
نوع فایل: PDF
دریافت